วิทยาศาสตร์การกีฬากับความสามารถในการเล่นกีฬากอล์ฟที่ดีขึ้น

จิตวิทยาการกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพฤติกรรมของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งความสามารถในการเล่นกีฬา บ่อยครั้งพบว่านักกีฬามีความสามารถลดลงเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ของการแข่งขัน ทำคะแนนได้ดีไม่เท่ากับช่วงการฝึกซ้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนทางจิตใจทั้งสิ้น กีฬากอล์ฟเป็นเกมที่ต้องอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของตัวเองเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ผลจากความคิดในแต่ละช็อต และมีเวลาไม่เกิน 1 วินาทีสำหรับการสวิง นำไปสู่ความสำเร็จและความล้มเหลวได้ การฝึกซ้อมทางจิตใจจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ช่วยให้การแข่งขันมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการกีฬา ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไม้กอล์ฟ ที่ออกแบบมาให้สามารถตีแล้วได้ระยะ และทิศทางมากยิ่งขึ้น

การเป็นผู้ฝึกกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการฝึกซ้อมที่จะทำให้นักกีฬามีศักยภาพสูงสุด โดยบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับการสอนไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ และสมรรถภาพทางกาย เป็นการอาศัยศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องเข้าใจในกระบวนการตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายต่อแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ให้ ขณะเดียวกันต้องจัดรูปแบบของการฝึกซ้อมให้มีความลงตัว ไม่เกิดความเบื่อหน่าย จึงจะนำนักกีฬาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ จากหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้กล่าวไว้เป็นเพียงการอธิบายถึงขอบข่าย ซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อสุขภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การฝึกซ้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เป็นการลองผิดลองถูก และลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

กีฬากับการแพทย์ หรือ เวชศาสตร์การกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การฟื้นฟู การบาดเจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในปัจจุบันจะพบว่านักกีฬาที่มีการบาดเจ็บและได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากทีมงานกีฬากับการแพทย์ จะมีอัตราการหายจากการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการฝึกซ้อมถูกหลักและมีความเหมาะสมซึ่งช่วยลดโอกาสของการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นการประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ เพื่อการวิเคราะห์แรงและผลรวมของแรงสำหรับการเคลื่อนไหวทางกีฬา มีความสำคัญที่ทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ ในกีฬากอล์ฟจะใช้หลักทางชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาการเล่นในด้านทักษะการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่