Tag: กีฬากอล์ฟ

วิทยาศาสตร์การกีฬากับความสามารถในการเล่นกีฬากอล์ฟที่ดีขึ้น

จิตวิทยาการกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพฤติกรรมของนักกีฬาที่ส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งความสามารถในการเล่นกีฬา บ่อยครั้งพบว่านักกีฬามีความสามารถลดลงเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ของการแข่งขัน ทำคะแนนได้ดีไม่เท่ากับช่วงการฝึกซ้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนทางจิตใจทั้งสิ้น กีฬากอล์ฟเป็นเกมที่ต้องอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของตัวเองเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ผลจากความคิดในแต่ละช็อต และมีเวลาไม่เกิน 1 วินาทีสำหรับการสวิง นำไปสู่ความสำเร็จและความล้มเหลวได้ การฝึกซ้อมทางจิตใจจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ช่วยให้การแข่งขันมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการกีฬา ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ไม้กอล์ฟ ที่ออกแบบมาให้สามารถตีแล้วได้ระยะ และทิศทางมากยิ่งขึ้น

การเป็นผู้ฝึกกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการฝึกซ้อมที่จะทำให้นักกีฬามีศักยภาพสูงสุด โดยบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ากับการสอนไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ และสมรรถภาพทางกาย เป็นการอาศัยศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องเข้าใจในกระบวนการตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายต่อแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ให้ ขณะเดียวกันต้องจัดรูปแบบของการฝึกซ้อมให้มีความลงตัว ไม่เกิดความเบื่อหน่าย จึงจะนำนักกีฬาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ จากหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้กล่าวไว้เป็นเพียงการอธิบายถึงขอบข่าย ซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน หรือเพื่อสุขภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การฝึกซ้อมสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เป็นการลองผิดลองถูก และลดโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

กีฬากับการแพทย์ หรือ เวชศาสตร์การกีฬา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การฟื้นฟู การบาดเจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในปัจจุบันจะพบว่านักกีฬาที่มีการบาดเจ็บและได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจากทีมงานกีฬากับการแพทย์ จะมีอัตราการหายจากการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการฝึกซ้อมถูกหลักและมีความเหมาะสมซึ่งช่วยลดโอกาสของการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นการประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์ เพื่อการวิเคราะห์แรงและผลรวมของแรงสำหรับการเคลื่อนไหวทางกีฬา มีความสำคัญที่ทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ ในกีฬากอล์ฟจะใช้หลักทางชีวกลศาสตร์เพื่อพัฒนาการเล่นในด้านทักษะการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่

กีฬากอล์ฟเปิดตัว NFC อำนวยความสะดวกให้กับนักกอล์ฟ

ทุกวันนี้วงการกีฬา ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์กีฬา หรือแม้กระทั่งชุดแข่งขัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นหรือนักกีฬาสามารถทำสถิติในการแข่งขันได้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นให้กับนักกีฬามือสมัครเล่นและมืออาชีพ กีฬากอล์ฟในทุกวันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีส่วนสำคัญในการเล่นให้ดีได้เท่ากับฝีมือของตัวนักกอล์ฟเอง ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของกอล์ฟนั้นมีการพัฒนาอุปกรณ์กอล์ฟมากมายที่มีผลกระทบต่อการเล่นกอล์ฟของเราอยู่ในทุกวันนี้

ที่ผ่านมาเทคโนโลยีที่ใช้กับกีฬากอล์ฟเป็นเพียงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเพิ่มลูกเล่นมากขึ้น จึงสามารถพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ เอื้อความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานในทุกสิ่งที่จำเป็น รวมถึงสามารถเข้ามาช่วยในการปรับปรุงและติดตามการเล่นให้สมบูรณ์ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากที่ผู้เล่นใช้เวลาในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีไร้สาย NFC จึงได้พยายามสร้างกระแสนิยมในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้นักกอล์ฟสามารถบันทึกสถิติของพวกเขาผ่าน NFC Tag ที่ติดอยู่กับแต่ละสโมสรและกล่องอุปกรณ์ GYG โดยกล่องขนาดเล็กนี้จะประกอบด้วย GPS, เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว Bluetooth และ NFC Tag

การใช้งานก็ง่าย ๆ เพียงแค่ผู้ใช้แตะอุปกรณ์ GYGที่สโมสร ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกบันทึกและ จะเชื่อมโยงข้อมูลการเล่นไปยัง office app. อุปกรณ์จะติดตามประสิทธิภาพการเล่น ตำแหน่งซึ่งอยู่ระหว่างจุดตั้งลูกกอล์ฟและหลุมที่ถูกต้อง แม่นยำ และสถิติในการเล่นแต่ละรอบ ทำให้นักกอล์ฟจะสามารถที่จะแชร์ผลการเล่นให้กับเพื่อน ๆ วิเคราะห์เทคนิคการเล่นและสร้างความท้าทายสำหรับผู้เล่นคนอื่น ๆ ให้เกิดความพยายามในการฝึกฝน พัฒนาการเล่นของตนเองได้อีกด้วย  จะเห็นว่าในยุคของการให้บริการมักจะมีการนำจุดเด่นของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีการวางกลไกภายใน Application ที่หลากหลาย เช่น การกำหนดกิจกรรมให้ทำ มีการนำเสนอแต้ม, levels, badge ต่างๆ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นและดึงความสนใจให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

จากความก้าวหน้าของการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ทำให้ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ มองเห็นช่องทางในการเพิ่มคุณค่าของตัวสินค้าได้จากหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ความมุ่งหวังในการติดตามความก้าวหน้า และการเติบโตของเทคโนโลยี NFC ในช่วงต่อจากนี้ จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ผู้ให้บริการสินค้าประเภทต่าง ๆ ในการเพิ่มฟังก์ชั่น NFC ในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์สำคัญสำหรับใช้ในกีฬากอล์ฟที่ขาดไม่ได้เลย

กีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังใช้เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะกับกีฬาประเภทกอล์ฟ ซึ่งนอกจากบรรดานักธุรกิจจะนิยมชมชอบกีฬากอล์ฟเป็นพิเศษแล้ว นักธุรกิจก็มักใช้สนามกอล์ฟเป็นที่นัดพบและเจรจากับลูกค้าอีกด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายควรศึกษากฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟไว้บ้าง เพื่อช่วยให้การออกรอบครั้งต่อไปนอกจากจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีแล้วยังพ่วงท้ายความสำเร็จทางธุรกิจมาอีกด้วย

เนื่องจากเป็นกีฬาที่ใช้พื้นที่ในการเล่นที่กว้างมากโดยเฉพาะสนามกอล์ฟ ถือว่าเป็นสนามกีฬาที่กว้างขวางใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากที่สุด เมื่อเทียบกับสนามกีฬาของชนิดกีฬาประเภทอื่นๆ และก็เป็นสนามกีฬาที่สวยงามที่สุดอีกด้วย เพราะในแต่ละสนามก็จะประกอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม พื้นสนามหญ้าที่กว้าง ต้นไม้ใหญ่น้อย แปลงของไม้ดอกไม้ประดับมากมาย รวมทั้งสระน้ำ แอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ภาพรวมของสนามกอล์ฟสวยงามและให้ความเพลิดเพลินกับนักกอล์ฟที่เข้ามาเล่นกอล์ฟได้เป็นอย่างดี

กอล์ฟ ถือเป็นกีฬาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแต่งกายเป็นพิเศษ

ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถนุ่งกางเกงยีนส์และหนีบรองเท้าแตะไปเล่นกอล์ฟ โดยมารยาทแล้วการเล่นกอล์ฟต้องแต่งกายให้สุภาพตามแบบแผนเพื่อเป็นการเคารพต่อสถานที่และที่สำคัญคือให้เกียรติกับลูกค้าของผู้ประกอบการเอง เนื่องจากกีฬากอล์ฟค่อนข้างจะเป็นทางการทั้งรูปแบบและความเข้มงวดในเรื่องกฎกติการมารยาทมาก ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเรื่องมารยาทการเล่นกอล์ฟให้ดีเสียก่อน เช่น การให้ลูกค้าขึ้นแท่นทีออฟก่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติ การไม่เดินตัดสนาม การให้ผู้ที่มีคะแนนมากกว่าในหลุมที่แล้วตีก่อนในหลุมถัดไป การกลบรอยไดร์ฟวอดเพื่อไม่ให้หญ้าตาย การยกธงและปักคืนสู่ที่เดิมเพื่อให้คนอื่นมองเห็นหลุม ฯลฯ เป็นต้น

กอล์ฟมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเล่นค่อนข้างมากชิ้น

1.หัวไม้หนึ่ง (DRIVER) เป็นหัวไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ยาวที่สุด องศาหน้าไม้น้อยที่สุด และตียากที่สุดอีกด้วย ซึ่งทนทานกว่าและทำให้ตีได้ไกลกว่า
2.หัวไม้แฟร์เวย์ (FAIRWAY WOOD) มีขนาดเล็กกว่าหัวไม้หนึ่ง และมีองศาหน้าไม้หลายองศาให้เลือกใช้ โดยจะกำหนดเป็นตัวเลข เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเลขคี่ คือ 3-5-7-9-11
3.หัวไม้ไฮบริด (HYBRID) เป็นหัวไม้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ และได้รับความนิยมมากในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาในวงการกอล์ฟ ถูกออกแบบมาให้ใช้ตีในระยะไกล แทนหัวไม้แฟร์เวย์และเหล็กยาวซึ่งควบคุมได้ยาก
4. ชุดเหล็ก (IRON SET) จะประกอบด้วยเหล็กจำนวน 6-8 ชิ้น ซึ่งเหล็กแต่ละเบอร์จะมีขนาดขององศาหน้าไม้และความยาวที่ต่างกันทั้งนี้เพื่อการออกแบบให้เหล็กแต่ละเบอร์มีระยะการตีที่ห่างกันเบอร์ละประมาณ 10 หลา
5. เวดจ์ (WEDGE) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นลูกในระยะสั้นรอบๆกรีนระยะต่ำกว่า 100 หลาลงมา หรือในหลุมทรายและมีองศาให้เลือกใช้หลากหลายองศา
6. พัตเตอร์ (PUTTER) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและใช้มากที่สุด เพราะเป็นไม้กอล์ฟที่ต้องใช้พัตต์เพื่อให้ลูกกอล์ฟลงหลุม ซึ่งก็คือการสิ้นสุดในการเล่นในแต่ละหลุมนั่นเอง